Algemene Voorwaarden

Voor alle diensten geleverd door de E&J Growth Accelerators, gevestigd in Ressen, KvK nummer 65738446, gelden de volgende voorwaarden bij het aangaan van aankoop van videotrainingen.

Artikel 1. Definities

 1. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, met wie E&J Growth Accelerators een overeenkomst met betrekking tot deelname aan een cursus sluit.

 2. Cursist: de natuurlijke persoon die feitelijk namens de opdrachtgever aan de cursus deelneemt.

 3. Online training : E-learning, seminar, webinar, online training, online cursus, online workshop, met als doel het overbrengen en/of vergroten van kennis en/of vaardigheden.

 4. Voorwaarden: onderhavige algemene voorwaarden.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. De voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, algemene aanbiedingen, (rechts)handelingen, overeenkomsten en dergelijke van E&J Growth Accelerators, ongeacht of deze samenhangen met, dan wel volgen op reeds gedane offertes, algemene aanbiedingen, (rechts)handelingen, overeenkomsten en dergelijke.

 2. Een inschrijving voor een online videotraining impliceert aanvaarding va de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden.

 3. Wijzigingen van, of aanvullingen op, de voorwaarden dienen door cursist uitdrukkelijk en schriftelijk te worden bevestigd.

 4. Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de opdrachtgever is uitgesloten voor zover deze in strijd zijn met deze voorwaarden.

Artikel 3. Inschrijving en bevestiging

 1. Opdrachtgever kan zichzelf of een cursist naar keuze via de website van E&J Growth Accelerators aanmelden voor deelname aan een training. Door inschrijving voor een training aanvaardt de Opdrachtgever de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden zonder voorbehoud.

 2. Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en E&J Growth Accelerators komen slechts tot stand indien de aanmelding door E&J Growth Accelerators aan Opdrachtgever schriftelijk of digitaal wordt bevestigd.

 3. E&J Growth Accelerators heeft het recht een inschrijving zonder opgave van redenen te weigeren.

 4. Cursist ontvangt een inlogcode waarmee toegang wordt verstrekt tot een persoonlijke omgeving waarbinnen de videotraining(en) onbeperkt kunnen worden. Deze omgeving is strikt persoonlijk en mag niet zonder toestemming met derden gedeeld worden. Mocht E&J Growth Accelerators opmerken dat dit toch gebeurt, dan wordt aangifte gedaan van schending auteursrecht welke kan leiden tot een geldboete voor opdrachtgever.

Artikel 4. Prijsstelling

 1. Inschrijving vind plaats door middel van invulling van het formulier via de website van E&J Growth Accelerators. De prijzen gelden zoals deze ten tijde van de aanmelding op internet zijn vermeld.

 2. In de cursusprijzen zijn de kosten voor het cursusmateriaal inbegrepen, tenzij anders is vermeld.

 3. Bij aanmelding voor een cursus middels het aanmeldingsformulier op basis van een mailing gelden de prijzen als vermeld in die mailing.

 4. Prijzen kunnen op grond van onvoorziene omstandigheden worden aangepast.

 5. Prijzen zullen worden aangepast bij wijzigingen in het BTW-regime en/of de hoogte van de geldende BTW-tarieven.

Artikel 5. Annulering/wijziging/betaling

 1. Direct na inschrijving via de website volgt betaling. Na betaling ontvangt opdrachtgever persoonlijke inlogcodes en kan in een persoonlijke omgeving de videotraining gevolgd worden.

 2. Mochten er technische problemen zijn met het inloggen of de omgeving, dan dient opdrachtgever dit binnen 7 werkdagen per e-mail te melden aan folkert@ejgrowthaccelerators.com

 3. Het is niet mogelijk de aankoop van een online videotraining te annuleren.

 4. In geen enkel geval zal restitutie van het aankoopbedrag plaatsvinden tenzij E&J Growth Accelerators zelf anders bepaalt.

Artikel 6. Aansprakelijkheid

 1. E&J Growth Accelerators is niet aansprakelijk voor enige schade die veroorzaakt is door of verband houdt met deelname aan een cursus van E&J Growth Accelerators tenzij aan E&J Growth Accelerators opzet of grove schuld kan worden verweten.

 2. Indien E&J Growth Accelerators op enig moment ondanks het bepaalde in lid 1 wel aansprakelijk is voor enige schade, dan zal deze beperkt zijn tot maximaal het factuurbedrag.

 3. Indirecte schade wordt niet vergoed.

 4. Deelname aan trainingen geschiedt volledig op eigen risico. Iedere deelnemer kiest vrijwillig om deel te nemen aan de training en de activiteiten binnen de training.

 5. E&J Growth Accelerators heeft uitsluitend een inspanningsverplichting en geen resultaatverplichting. E&J Growth Accelerators kan op geen enkele wijze uitspraken doen of garanties geven over mogelijke resultaten door deelname aan trainingen. Eventuele voorbeelden over mogelijke resultaten tijdens trainingen zijn slechts illustratief en binden E&J Growth Accelerators op geen enkele wijze. Trainers en medewerkers van E&J Growth Accelerators hanteren een hoge ethische standaard en zullen zo goed als ze kunnen een realistisch beeld geven van de inhoud van de trainingen. Deelnemer blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de resultaten in zijn bedrijf.

 6. E&J Growth Accelerators zal er alles aan doen om de best mogelijke trainingen te verzorgen. Desalniettemin kan het voorkomen dat er wijzigingen zijn geweest op socialmediakanalen en dat deze nog niet meegenomen zijn in de videotraining. Lay-out, opties en functionaliteiten kunnen hierdoor in de videotrainingen afwijken van het uiterlijk van het huidige platform. E&J Growth Accelerators is hiervoor niet aansprakelijk te stellen en er kan geen aanspraak gemaakt worden op teruggave van het aankoopgedrag bij constatering door cursist.

 7. Indien en voor zover E&J Growth Accelerators aansprakelijk mocht blijken voor enige schade is de vergoeding van die schade steeds beperkt tot directe personen- en zaakschade voor zover die E&J Growth Accelerators kan worden toegerekend. E&J Growth Accelerators is nimmer aansprakelijk voor enige gevolgschade.

Artikel 7. Intellectuele eigendom

 1. Het verstrekte cursusmateriaal wordt eigendom van de opdrachtgever. De rechten van het intellectuele eigendom met betrekking tot de cursus, het cursusmateriaal en eventuele overige stukken/producten met betrekking tot de cursus worden door E&J Growth Accelerators voorbehouden.

 2. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van E&J Growth Accelerators is de opdrachtgever niet gerechtigd gegevens uit en/of gedeelten en/of uittreksels van het verstrekte cursusmateriaal te openbaren, te exploiteren of, op welke wijze dan ook, te verveelvoudigen.

Artikel 8. Toepasselijk recht

 1. Op alle offertes, algemene aanbiedingen, (rechts)handelingen en dergelijke van E&J Growth Accelerators en overeenkomsten tussen E&J Growth Accelerators en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

 2. Alle geschillen die tussen partijen ontstaan naar aanleiding van een offerte, algemene aanbieding, (rechts) handeling, overeenkomst en dergelijke, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of naar aanleiding van overeenkomsten die hieruit voortvloeien, worden aanhangig gemaakt bij de bevoegde rechter te ‘s-Gravenhage, tenzij de wet anders voorschrijft.